SB91 Information

English
 

This week the legislature passed SB 91, extending the State’s current eviction moratorium (AB 3088) until June 30, 2021. Under SB 91, tenants must continue to make certain declarations to qualify and can make partial payments to avoid eviction on June 30, 2021.  

In addition, SB 91 will use federal funds to pay up to 80% of back rent accumulated between April 1, 2020 to March 31, 2021. Landlords who choose to participate in the program will receive 80% of back rent owed due to COVID-19 impacted tenants unable to pay full rent since last March. In exchange, the rental debt accumulated by their tenants will be dismissed and tenants will be protected from eviction through June 30, 2021.

Tenants with landlords that decline to be a part of the program can still qualify for eviction protection by submitting declarations and paying at least 25% of their rent. We hope that this stopgap measure will help bring relief to renters and creates a path forward for tenants and landlords experiencing financial distress from the COVID-19 pandemic.

Please visit https://housingiskey.com or call the California Housing Is Key COVID-19 Assistance Line at 1-833-422-4255 for more information.  

Thank you for continuing to do your part to protect yourself and others.

 


Spanish
 

Esta semana, la legislatura aprobó SB 91, que extiende la moratoria de desalojo actual del estado (AB 3088) hasta el 30 de junio de 2021. Según SB 91, los inquilinos deben continuar haciendo ciertas declaraciones para calificar y puedan hacer pagos parciales para evitar el desalojo el 30 de junio de 2021.

Además, SB 91 asignará fondos federales para pagar hasta el 80% del alquiler atrasado acumulado entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Los propietarios que opten por participar en el programa recibirán el 80% del alquiler atrasado debido a que los inquilinos afectados por COVID-19 no pueden pagar el alquiler completo desde marzo pasado. A cambio, la deuda de alquiler acumulada por sus inquilinos será cancelada y los inquilinos estarán protegidos del desalojo hasta el 30 de junio de 2021.

Los inquilinos, con propietarios que se niegan a ser parte del programa, aún pueden calificar para la protección contra el desalojo si presentan declaraciones y pagan al menos el 25% de su alquiler. Esperamos que esta medida provisional ayude a brindar alivio a los inquilinos y cree un camino a seguir para los inquilinos y propietarios que enfrentan dificultades financieras por la pandemia de COVID-19.

Visite https://housingiskey.com o llame a la Línea de asistencia COVID-19 de California Housing Is Key al 1-833-422-4255 para obtener más información.

Gracias por seguir haciendo su parte para protegerse y proteger a los demás.


Vietnamese:
 

Kính gửi cư dân,

Tuần này, cơ quan lập pháp đã thông qua SB 91, gia hạn lệnh cấm trục xuất mà Tiểu bang đang có (AB 3088) cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Theo SB 91, người thuê nhà phải tiếp tục khai báo tình trạng hiện tại để đủ điều kiện và có thể chỉ thanh toán phần một tiền thuê nhà  để tránh bị trục xuất cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 .

Ngoài ra, SB 91 sẽ dùng tiền của liên bang để trả tới 80% tiền người thuê nhà đang nợ được tích lũy từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Chủ nhà chọn tham gia chương trình sẽ nhận được 80% tiền mà người thuê còn nợ do bị ảnh hưởng COVID-19 và không thể trả đầy đủ kể từ tháng 3 năm ngoái. Đổi lại, khoản tiền nợ mà người thuê nhà đang có sẽ được xóa bỏ và người thuê nhà sẽ được bảo vệ khỏi việc trục xuất đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Những người thuê nhà có chủ nhà từ chối tham gia chương trình vẫn có thể có điều kiện để được bảo vệ trục xuất bằng cách nộp tờ khai và trả ít nhất 25% tiền thuê nhà của họ. Chúng tôi hy vọng rằng biện pháp ngăn chặn này sẽ giúp cứu trợ những người thuê nhà và tạo ra một giải pháp cho cả người thuê nhà lẫn chủ nhà đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19.

Vui lòng truy cập https://housingiskey.com  hoặc gọi Đường dây Hỗ trợ COVID-19 của California Housing Is Key theo số 1-833-422-4255 để biết thêm thông tin.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục làm phần việc của mình để bảo vệ bản thân và những người khác.